KALENDARZ

SMS ,,NOBILITO” W CZESTOCHOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

LP. ZDARZENIA – CZYNNOŚCI TERMIN
1 Organizacja roku szkolnego

– inauguracja roku szkolnego 2019/2020

– I półrocze

– Klasyfikacja śródroczna;

– Rada Klasyfikacyjna

– Rada Plenarna

– zimowa przerwa świąteczna

– II półrocze

– ferie zimowe

– wiosenna przerwa świąteczna

– egzamin ośmioklasisty:

– język polski

– matematyka

– język obcy nowożytny

Termin dodatkowych egzaminów

Termin ogłoszenia wyników

Termin wydania zaświadczeń zdających egzamin

– Klasyfikacja roczna;

– Rada Klasyfikacyjna

– Rada Plenarna

– terminy egzaminów

– klasyfikacyjnego: po I semestrze

po II semestrze

– poprawkowego

 

– dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

ustalone przez Dyrektora szkoły

 

02.IX.2019r.

02.IX.2019r. – 31.I.2020r.

 

27.I.2020r.

29.I.2020r.

23.XII.2019r. – 01.I.2020r.

03.II.2020r. – 26.VI.2020r.

13.I.2020r. – 26.I.2020r.

09.IV.2020r. – 14.IV.2020r.

21. IV.2020r.

22. IV.2020r.

23. IV.2020r.

1-3 VI.2020r.

19. VI.2020r.

26. VI.2020r.

 

19.VI.2020r.

22.VI.2020r.

 

27.I.2020r. – 29.I.2020r.

19.VI.2020r. – 22.VI.2020r.

Ostatni tydzień roku szkolnego 2019/2020

 

02, 03.I.2020r., 12.VI.2020r.

Od 22 czerwca szkoła nie organizuje dowozu

2 Spotkania z rodzicami:

– wywiadówka

– Konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych ucznia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

30 VIII.2019r., 19.IX.2019r.

 

Wg potrzeb

– Informacja na temat przewidywanych ocen śródrocznych

– wywiadówka po I semestrze

– konsultacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych ucznia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

– Informacja na temat przewidywanych ocen rocznych

– Zebranie informacyjne Dyrektora i wychowawców oddziałów z Radą Rodziców

– Zebranie Rady Rodziców

12.XII.2019r.

 

30. I.2020r.

Wg potrzeb

 

21.V.2020r.

 

IX.2019r.

19 IX.2019r. Wg potrzeb

3 Apele i uroczystości szkolne:

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

2) Dzień chłopaka

3) Dzień Edukacji Narodowej

4) Śwęto Niepodległości

5) ,,Jasełka” i szkolna wigilia

6) Dzień Kobiet

7) Dzień samorządności i powitanie wiosny

8) Dzień Ziemi

9) Dzień otwartych dni szkoły

10) Z okazji świąt majowych

11) Dzień Dziecka

12) Prezentacja osiągnięć uczniów – święto chwalipięty

13) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

02.IX.2019r.- p. A. Maszczyk

p. A. Gawrońska

30.IX.2019r. – p. E. Pusty

14.X.2019r. p. A. Gawrońska

12.XI.2019r.-p.A. Rosińska

20.XII.2019r.- p. W. Mulica

09.III.2020r. – p. E. Pusty

24.III.2020r. – p. J. Sławuta

22.IV.2020r. – p. J. Trzmiel

III, IV, V – Dyrekcja

15.V.2020r.- p. H. Kowalczyk

01.VI.2020r.- wychowawcy

po I i II semestrze 5.II.2020r.- p. O. Kluba

26.VI.2020r.- p. R.Wojciechowska

4 Spotkania Dyrektora Szkoły

– z samorządem uczniowskim

Wg potrzeb

X.2019r. i II.2020r.

5 Rozgrywki sportowe Zgodnie z harmonogramem
6 Badania lekarskie uczniów

Badania pracowników

Zgodnie z grafikiem gabinetu lekarskiego
7 Przegląd warunków pracy i nauki VIII.2019r.
8 Badania sprawności technicznej przyrządów na boisku szkolnym Na bieżąco

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.09.2019

 

 

Close Menu