Egzamin ósmoklasisty 16-18 czerwca 2020r.

W dniach 16-18 czerwca 2020r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu:

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

16.06.2020r. jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.

17.06.2020r. jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.

18.06.2020r. jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

1. Informuje ogólne:
a) do sali egzaminacyjnej uczniowie mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu –długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) , dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki –linijkę.
b) zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych
c) zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
d) w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
e) członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
f) w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, oraz obserwatorzy.

UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY następuje w przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach .
c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

  1. Wszystkie informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE

2.  Egzamin _wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_ME

Close Menu