W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informuję, że zgodnie z Art. 13:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest:
  Szkoła Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie
  Ul. Okólna 31/39, 42-226 Częstochowa
  Tel.: 602 539 902, e-mail: sekretariat@sms-nobilito.pl
 2. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą powierzane do przetwarzania podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia j/w w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego.
  Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia7 września 1991r.(Dz.U. z 2017r. poz. 2198); ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r (Dz.U. z 2017r. poz. 59), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646)
 4. Dane osobowe, których podanie nie jest wymagane w ww. przepisach są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie za uzyskaniem dobrowolnej Pana/Pani pisemnej zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej szkole, a następnie trwale usuwane.
 6. Dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej szkole, archiwizowane przez 5 lat (przy czym arkusze ocen – 50 lat), a następnie trwale usuwane.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do:
  – żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego. Tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
Close Menu