HARMONOGRAM ORAZ REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NOBILITO W CZĘSTOCHOWIE

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „NOBILITO” W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

 

Typ szkoły:

 1. a) trzyletnie liceum ogólnokształcące,
 2. b) czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Kandydaci:

 1. a) absolwenci gimnazjum,
 2. b) absolwenci szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Zarządzanie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów za rok szkolny 2019/2020 w województwie śląskim dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej do klas I: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. Od 13 maja 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Od 26 lipca 2019 r.

Do 30 lipca 2019 r.

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe 23 maja 2019 r.

31 maja 2019 r.

01 sierpnia 2019 r.
Aby przystąpić do prób sprawności fizycznej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia komisji rekrutacyjnej orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawnienia danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe. 5 czerwca 2019 r.

o godz. 10.00

5 sierpnia 2019 r.

o godz. 10.00

4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalisty;

b) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 21 czerwca 2019 r.

Do 25 czerwca 2019 r.

x
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 28 czerwca 2019 r. Do 5 sierpnia 2019 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalisty lub ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły Od 16 lipca 2019 r.

Do 24 lipca 2019 r.

Do 29 sierpnia 2019 r.
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r o godz. 14.30
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 29 lipca 2019 r. 31 sierpnia 2019 r. do godz. 14.30
10 Ostateczny termin zakończenia postępowania uzupełniającego (art.161 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe)

 


Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
 3. Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Częstochowie.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
  czteroletniego liceum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
  absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DZ.U. z 2017r, poz. 586).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017 poz.59).
 6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018.

 

 

 • 1
  Informacje ogólne

 

 1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,( www.sms-nobilito.pl) oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
 • sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;
 • zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;
 • weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatów kryteriów;
 • ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
 • sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:
  1) piłka nożna dziewcząt i chłopców;
 3. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym.
 • 2
  Warunki i kryteria przyjęć

  1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Częstochowie mogą ubiegać się absolwenci szkól niższego szczebla (gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej) którzy posiadają:
 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
 • podanie rodziców (prawnych opiekunów) do uczęszczania kandydata do szkoły;
 • zaliczoną próbę sprawności fizycznej.
  1. O przyjęciu do liceum decydują:
 • wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki dydaktyczne;
 • wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:
 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole niższego szczebla, zawarte na zaświadczeniu  o szczegółowych wynikach egzaminu;
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły niższego szczebla, z języka polskiego, matematyki, biologii, geografii;
 3. liczba punktów za ukończenie szkoły niższego szczebla z wyróżnieniem;
 4. liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione  na świadectwie ukończonej szkoły;
  1. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
   zawierają kody przydzielone poszczególnym zawodnikom podczas próby sprawności fizycznej.
  3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów decydującą
   o przyjęciu kandydata do szkoły na poziomie 300 pkt.
  4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1)  z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;

2)  z wyższą oceną zachowania;

 1. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy  wg rankingu ich punktów.
 2. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.
 • 3
  Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

 

 1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 550 punktów rekrutacyjnych, z czego:
 • 300 punktów za próby sprawności fizycznej ;
 • 100 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej;
 • 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu końcowego w szkole niższego szczebla wyrażone w skali procentowej;
 • 50 punktów za powołanie do Kadry Narodowej.

 

 1. Przeliczenie na punkty .

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii 18 pkt – ocena: celujący;17 pkt – ocena: bardzo dobry;

14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczająca

Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,2 = 20 pkt

 

Kryteria dla absolwentów dla szkoły podstawowej Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii 18 pkt – ocena: celujący;17 pkt – ocena: bardzo dobry;

14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczająca

Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego napoziomipodstawowym 100% x 0,3 = 30 pkt

 

 • 4
  Terminy rekrutacji i dokumenty

  1. Zgłoszenie na testy sprawnościowe drogą elektroniczną na adres :

sekretariat@sms-nobilito.pl, lub telefonicznie: 602 539 902, ewentualnie bezpośrednio podczas testów sprawnościowych.

 1. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do liceum powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:
 • Podanie;
 • zgoda rodzica/ prawnego opiekuna do udziału w testach;
 • ważna w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie;

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

 1. Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2- w dniu testów sprawnościowych.
 2. Terminy testów sprawnościowych:
 • 8 kwietnia 2019r. godz. 18.00- piłka nożna dziewcząt i chłopców – obiekt – Boisko Skra Częstochowa, ul. Loretańska 20;
  1. Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.
  2. Informacje na temat próby sprawności fizycznej- uzupełniającej zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły sms-nobilito.pl.
  3. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do liceum o świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego poprzedniej szkoły i orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza będą przyjmowane w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2019r.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych i uzupełnionych, wniosków  o przyjęcie do liceum będzie trwała do dnia 1 lipca 2019r.
  5. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przydzielonymi kodami podczas prób sprawnościowych) nastąpi w dniu 06 lipca 2019r.
  6. Postępowanie uzupełniające trwa do dnia 31 sierpnia 2018r.

 

 • 5
  Tryb odwoławczy
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica
  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Close Menu