Nobilito

Oferta

REKRUTACJA

LOMS NOBILITO w Częstochowie

 

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
 3. Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Częstochowie.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.w sprawie
  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
  czteroletniego liceum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
  absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DZ.U. z 2017r, poz. 586).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017 poz.59).
 6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018.

 

 

 

 1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,( www.sms-nobilito.pl) oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:
 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 2. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:
  1) piłka nożna dziewcząt i chłopców;
 3. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym.
 1. liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole niższego szczebla, zawarte na zaświadczeniu  o szczegółowych wynikach egzaminu;
 2. liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły niższego szczebla, z języka polskiego, matematyki, biologii, geografii;
 3. liczba punktów za ukończenie szkoły niższego szczebla z wyróżnieniem;
 4. liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione  na świadectwie ukończonej szkoły;
  1. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
   zawierają kody przydzielone poszczególnym zawodnikom podczas próby sprawności fizycznej.
  3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów decydującą
   o przyjęciu kandydata do szkoły na poziomie 300 pkt.
  4. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1)  z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;

2)  z wyższą oceną zachowania;

 1. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy  wg rankingu ich punktów.
 2. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

 

 1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 550 punktów rekrutacyjnych, z czego:

  

 1. Przeliczenie na punkty .

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii

18 pkt – ocena: celujący;

17 pkt – ocena: bardzo dobry;

14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczająca

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20 pkt

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20 pkt

Wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego 

100% x 0,2 = 20 pkt

 

Kryteria dla absolwentów dla szkoły podstawowej

Maksymalna liczba punktów

Punkty za świadectwo

100 pkt

Ocena z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii

18 pkt – ocena: celujący;

17 pkt – ocena: bardzo dobry;

14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczająca

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego napoziomipodstawowym

100% x 0,3 = 30 pkt

 

sekretariat@sms-nobilito.pl, lub telefonicznie: 602 539 902, ewentualnie bezpośrednio podczas testów sprawnościowych.

 1. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do liceum powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

 1. Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2- w dniu testów sprawnościowych.
 2. Terminy testów sprawnościowych:

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica
  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia:

 

 

© 2019