REKRUTACJA 2022/2023 LOMS

Regulamin rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

3. Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. Poz. 610)

5. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018.

§ 1

Informacje ogólne

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły www.sms-nobilito.pl oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

3) weryfikacja złożonych wniosków (podań), co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:

1) piłka nożna chłopców,

2) piłka siatkowa chłopców,

5. Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym.

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

1. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,

2) podanie rodziców (prawnych opiekunów) do uczęszczania kandydata do szkoły oraz

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki edukacyjne.

3. O przyjęciu do liceum decydują:

1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki dydaktyczne;

2) wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty

b) liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii

c) liczba punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d) liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

zawierają numery przydzielone poszczególnym zawodnikom podczas próby sprawności fizycznej.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;

2) z wyższą oceną zachowania.

8. Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

9. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

1. Maksymalnie uczeń może uzyskać 550 punktów rekrutacyjnych, z czego:

1) 300 punktów za próby sprawności fizycznej.

2) 200 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej:

a) 100 punktów rekrutacyjnych wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej.

wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego 100% x 0,3,5

wynik przedstawiony w procentach z matematyki 100% x 0,3,5

wynik przedstawiony w procentach z języka obcego 100% x0, 3

b) punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, biologii, geografii otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

18 punktów – ocena: celująca,

17 punktów – ocena: bardzo dobry,

14 punktów – ocena: dobry,

8 punktów – ocena: dostateczny,

2 punktów – ocena dopuszczająca,

c) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.,

d) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej- 3 pkt.

3) 50 pkt za powołanie do Kadry Narodowej.

§ 4

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie na testy sprawnościowe odbywa się drogą elektroniczną na adres sekretariat@sms-nobilito.pl lub telefoniczną 602 539 902 do 30 maja 2022 r.

2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do liceum powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

1) Wniosek o przyjęcie do LOMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz

2) Zgoda rodziców na testy do LOMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz

3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie,

4) 2 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2- w dniu testów sprawnościowych.

4. Terminy testów sprawnościowych:

    Piłka nożna chłopców i dziewcząt, 05.06.2022 r.

Termin

Obiekt

05.06.2022, niedziela

godz. 17.30 rejestracja zawodników

godz. 18.00-19.30 testy sprawnościowe

Boisko Skry Częstochowa
ul. Loretańska 20

Maksymalnie liczba punktów do zdobycia: 300

1) Szybkość 5m/30m; zakres oceny punktowej 1-50.

2) Moc; zakres oceny punktowej 1-50.

3) Prowadzenie piłki; zakres oceny punktowej 1-5o.

4) Podanie piki; zakres oceny punktowej 1-50.

5) Gra 4v4/7×7; zakres oceny punktowej 1-100.

5. Wyniki z testów sprawnościowych zostaną ogłoszone 14 dni po zakończonych próbach sprawnościowych.

  • do 30 maja złóż w siedzibie szkoły; 42-215 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 60A (lub prześlij listem poleconym) wniosek o przyjęcie oraz zgodę rodziców na testy sprawnościowe do Liceum Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie.
  1. Zgoda rodziców na testy do LOMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz
  2. Wniosek o przyjęcie do LOMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz
  • 15 czerwca 2022 r. Podanie wyników testów sprawnościowych (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych).

  • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r., do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku przyjęcia do liceum o oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

  • do 19 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • 20 lipca 2022 r., o godzinie 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych).

  • między 21 a 28 lipca 2022 r. potwierdzenie chęci przyjęcia do szkoły przez kandydata i złożenie oryginałów świadectwa, jeśli nie zrobiono tego wcześniej
  • 29 lipca 2022 r. do godz. 14:00 opublikowanie ostatecznej listy osób przyjętych

6. Informacje na temat próby sprawności fizycznej – uzupełniającej zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sms-nobilito.pl

7. Postępowanie uzupełniające trwa do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem: 26 lutego 2022 r.

Close Menu