Harmonogram rekrutacji do LOMS na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy młodych piłkarzy i piłkarki oraz siatkarzy!!!

Jesteś ambitnym i świadomym zawodnikiem! Chcesz się nadal rozwijać, tylko dynamiczniej niż dotychczas? Wiesz, że nauka jest ważna dla lepszych perspektyw młodego sportowca?

Jeżeli tak, to zapraszamy Cię do I klasy piłki nożnej oraz piłki siatkowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Nobilito” w Częstochowie!

Zapewniamy możliwość łączenia profesjonalnego treningu piłkarskiego z nauką na poziomie liceum.

Szkoła oferuje i gwarantuje:

 • 16 godzin szkolenia sportowego
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską i nauczycielską
 • indywidualizację treningu sportowego i edukacji szkolnej
 • dowóz autokarami na obiekty treningowe
 • współpracę z KS Skra Częstochowa- piłka nożna
 • współpracę z  Eco-Team AZS-u Stoelzle Częstochowa – piłka siatkowa

#realizujemymarzenia

 

1. Piłka nożna . Na testy sprawnościowe do I klasy LOMS piłka nożna chłopców i dziewcząt zapraszamy;
6 czerwca 2020 r. o godz. 12:30 boisko Skry Częstochowa, ul. Loretańska 20

2. Piłka siatkowa. Na testy sprawnościowe do I klasy LOMS piłka siatkowa zapraszamy:

6, 13, 20, 27 czerwca 2020r. godz.12.00 Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Ponadto informujemy, że wszyscy zawodnicy z rocznika 2003- 2005, którzy dołączą do klubu Eco-Team AZS-u Stoelzle Częstochowa, będą mogli wziąć udział w naborze do naszych klas sportowych.

 

Rekrutacja do I klasy LOMS w kilku krokach: 

Od 15 czerwca złóż w siedzibie LOMS „NOBILITO” w Częstochowie, ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa lub prześlij listem poleconym lub wyślij @ na adres: sekretariat@sms-nobilito.pl

 podanie o przyjęcie do LOMS.

Regulamin rekrutacji do LOMS20_21  do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „Nobilito” Częstochowa na rok szkolny 2020/2021 oraz harmonogram  postępowania rekrutacyjnego do LOMS 20_21 w tym składania dokumentów do klas I LOMS „Nobilito”.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży został dostosowany i ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o
  wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania
wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej:
Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie: 
Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności
przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 1. WNIOSEK o przyjecie do LOMS20_21
 2. Zgoda rodziców na testy LOMS20_21
 3. Regulamin Prac Komisji Rekrutacyjnej do LOMS 20_21
Close Menu