Konsultacje w SMS „Nobilito”

Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów SMS „Nobilito” Częstochowa. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,  Załącznik nr 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Organ prowadzący szkołę– FUNDACJA SKRA CZĘSTOCHOWA

 • Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły.

 • W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. 

 • Zapewnia sprzęt i środki do utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włącznikóświatła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 • Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia.

 • Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektor

 • Przygotuje wraz z nauczycielami oraz upowszechni wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji .

 • Przygotuje zgodne z wytycznymi GIS i MZ procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach i szatni, uwzględniając zasady: 4mna osobę, 2m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

 • Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.

 • Ustala grupy konsultacyjne. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

 • Wyznaczy stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

 • Do minimum ograniczy przebywanie w szkole osób z zewnątrz.

 • Przy wejściu do szkoły umieszcza płyn do dezynfekcji rąk i obliguje wszystkie osoby wchodzące do korzystania z niego.

 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

 • Przeprowadza spotkania z pracownikami i zobowiązuje do tego, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.

 • Pracowników powyżej 60 roku życia angażuje do zajęć tylko za ich pisemną zgodą. Załącznik nr 4.

 • Wyznacza i przygotuje pomieszczenie – gabinet pielęgniarki (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 • Umieszcza w łatwo dostępnym miejscu ( przy wejściu do szkoły, na drzwiach pokoju nauczycielskiego) numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 • Przygotuje w sekretariacie szkoły spis numerów telefonów rodziców jako ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów.

Nauczyciel

 • Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 • Organizuje konsultacje z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5m (1 uczeń  1 stolik).

 • Nadzoruje aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

 • Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje,co najmniej raz na godzinę.

 • Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 • Zapobiega organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

Uczeń

 • Otrzymuje możliwość konsultacji wg terminów z Załącznika nr 2. 

 • Zapoznaje się z harmonogramem konsultacji i go przestrzega.

 • Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas uczeń musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Jeżeli umówi się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt telefonicznie 602 539 902 odpowiednio wcześniej  nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 • Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce.

 • Z szatni korzysta tylko według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 • Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

 • Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 • Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Sekretariat szkoły

 • Sekretariat będzie czynny w czasie konsultacji.
 • Prosimy wszystkich uczniów o rozliczenie się z książek, kluczyków do szafek oraz uregulowanie kwestii finansowych.

Załącznik nr 1

Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół podstawowych. zobacz

Załącznik nr 2

Terminy Konsultacji Nauczycieli. zobacz

Załącznik nr 3

Zgoda rodziców na udział ucznia w konsultacjach. pobierz

Załącznik nr 4

Zgoda nauczycieli powyżej 60 r.ż na prowadzenie konsultacji. pobierz

Close Menu