Harmonogram rekrutacji do LO Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie.

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA 11/2018/2019

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO „NOBILITO” W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej

 

Typ szkoły:

a) trzyletnie liceum ogólnokształcące,

b) czteroletnie liceum ogólnokształcące.

Kandydaci:

a) absolwenci gimnazjum,

b) absolwenci szkoły podstawowej.

Podstawa prawna: Zarządzanie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów za rok szkolny 2019/2020 w województwie śląskim dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej do klas I: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

L.p. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Od 26 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe

23 maja 2019 r.,
31 maja 2019 r.

26 sierpnia 2019 r.

Aby przystąpić do prób sprawności fizycznej kandydaci zobowiązani są do przedstawienia komisji rekrutacyjnej orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawnienia danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe.

5 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

27 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalisty;

b) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

x

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 28 czerwca 2019 r.

Do 27 sierpnia 2019r

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2019 r.

28 sierpnia 2019 r.

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalisty lub ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.

Do 30 sierpnia 2019r

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30

9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

29 lipca 2019 r.

31 sierpnia 2019 r. do godz. 14.30

10 Ostateczny termin zakończenia postępowania uzupełniającego (art.161 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe)

30 sierpnia 2019 r.

 

Close Menu