Rekrutacja do LOMS Nobilito – piłka siatkowa (regulamin, termin testów sprawnościowych)

Szkoła Mistrzostwa Sportowego NOBILITO zaprasza na testy sprawnościowe do Liceum Ogólnokształcącego o profilu piłki siatkowej (chłopcy rocznik 2003 i 2004).

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ODBĘDĄ SIĘ 6 CZERWCA (CZWARTEK) O GODZINIE 16:00 W HALI SPORTOWEJ IV LO SIENKIEWICZA (UL. RACŁAWICKA)

Zgłoszenie na testy sprawnościowe drogą elektroniczną na adres : mlodziezazs@gmail.com lub telefonicznie: 508 146 431

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI REKRUTACJI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ.


REKRUTACJA

LOMS NOBILITO w Częstochowie

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz.2198).

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

3.Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Częstochowie.

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego liceum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (DZ.U. z 2017r, poz. 586).

5.Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017 poz.59).

6.Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018.

 

§1
Informacje ogólne

1.Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,( www.sms-nobilito.pl) oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2.Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1)sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2)zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

3)weryfikacja złożonych wniosków co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

4)ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

5)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych          i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

6)sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3.Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję           o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.

4.Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o profilu:
1) piłka nożna dziewcząt i chłopców;

2) piłka siatkowa chłopców

5.Dopuszcza się tworzenie klas łączonych o różnych specjalnościach. Liczba uczniów    w oddziale jest uzależniona od możliwości naboru uczniów o tym samym poziomie sportowym.

§2
Warunki i kryteria przyjęć

1.O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Częstochowie mogą ubiegać się absolwenci szkól niższego szczebla (gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej) którzy posiadają:

1)bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;

2)podanie rodziców (prawnych opiekunów) do uczęszczania kandydata do szkoły;

3)zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

2.O przyjęciu do liceum decydują:

1)wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym wyniki dydaktyczne;

2)wyniki uzyskane z części edukacyjnej, na które składają się:

a)liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole niższego szczebla, zawarte na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

b)liczba punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły niższego szczebla, z języka polskiego, matematyki, biologii, geografii;

c)liczba punktów za ukończenie szkoły niższego szczebla z wyróżnieniem;

d)liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończonej szkoły;

3.Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
zawierają kody przydzielone poszczególnym zawodnikom podczas próby sprawności fizycznej.

5.Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej
o przyjęciu kandydata do szkoły.

6.W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1)  z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;

2)  z wyższą oceną zachowania;

7.Do klas o specjalności piłki nożnej zostanie przyjętych maksymalnie 4 bramkarzy wg rankingu ich punktów.

8.Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§3
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji

 

1.Maksymalnie uczeń może uzyskać 550 punktów rekrutacyjnych, z czego:

1)300 punktów za próby sprawności fizycznej ;

2)100 punktów za wyniki uzyskane z części edukacyjnej;

3)100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu końcowego w szkole niższego szczebla wyrażone w skali procentowej;

4)50 punktów za powołanie do Kadry Narodowej.

 

Przeliczenie na punkty .

 

Kryteria dla absolwentów gimnazjum Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii 18 pkt – ocena: celujący;

17 pkt – ocena: bardzo dobry;

14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczająca

Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,2 = 20 pkt

 

Kryteria dla absolwentów dla szkoły podstawowej Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo 100 pkt
Ocena z języka polskiego, matematyki, biologii i geografii 18 pkt – ocena: celujący;

17 pkt – ocena: bardzo dobry;

14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczająca

Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego napoziomipodstawowym 100% x 0,3 = 30 pkt

 

§4
Terminy rekrutacji i dokumenty piłka siatkowa

 

1.Zgłoszenie na testy sprawnościowe drogą elektroniczną na adres : mlodziezazs@gmail.com lub telefonicznie: 508146431

2.Kandydat składający wniosek o przyjęcie do liceum powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

1)podanie;

2)zgoda rodzica/ prawnego opiekuna do udziału w testach;

3)ważna w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie;

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3.Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2- w dniu testów sprawnościowych.

4.Terminy testów sprawnościowych:

1)6 czerwca 2019r. godz. 16.00 w hali sportowej IV LO im. H. Sienkiewicza ul. Racławicka

5.Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

6.Informacje na temat próby sprawności fizycznej- uzupełniającej zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sms-nobilito.pl.

7.Uzupełnienie wniosku przyjęcia do liceum o świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego poprzedniej szkoły i orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza będą przyjmowane w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2019r.

8.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych i uzupełnionych, wniosków o przyjęcie do liceum będzie trwała do dnia 1 lipca 2019r.

9.Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przydzielonymi kodami podczas prób sprawnościowych) nastąpi w dniu 06 lipca 2019r.

10.Postępowanie uzupełniające trwa do dnia 31 sierpnia 2019r.

 

§5
Tryb odwoławczy

 

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica
kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał     w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia:

 


EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Za egzamin z predyspozycji sprawnościowych i wzrostu można zdobyć maksymalnie 300 pkt. Zaliczenie egzaminu sprawnościowego (łącznie pomiaru wzrostu oraz trzech prób) wiążę się z uzyskaniem minimalnej liczby: 160 punktów. Kandydaci zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.

Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu.

1.SKOK W DAL Z MIEJSCA.

Badany staje w niewielkim rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej.

W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza.

Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.

 

2.POMIAR WZROSTU I MASY CIAŁA

Badany bez obuwia staje wyprostowany przy miarce. Mierzony jest wzrost w cm. W dalszej części badany staje na wadze, która mierzona jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

3.ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU  

Badany staje w niewielkiej odległości (2-4 m) od zawieszonej taśmy. Wykonuje rozbieg zakończony półprzysiadem z zamachem ramion i skacze w górę z odbicia obunóż z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej.

Wynik: z trzech wykonanych skoków ustala się najwyższy w cm. Przed wykonaniem trzech skoków mierzonych, badany wykonuje dwa skoki próbne

4.RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY — 2 kg 

Badany staje w niewielkim rozkroku, przodem do kierunku wykonania rzutu. Rzut wykon oburącz znad głowy. Sposób pomiaru odległości wykonanych rzutów ustala się najdłuższy w cm.

5.OCENA ZWINNOŚCI: T- TEST

Sposób wykonania: ustawienie pachołków w kształcie litery „T”

Zawodnik stojący przy pachołku A na sygnał „start” biegnie do pachołka B (10 m.) po dotknięciu pachołka B zawodnik zmienia kierunek i krokiem odstawno-dostawnym porusza się do pachołka C lub D (odległość pomiędzy B i C oraz B i D to 5 m.); po dotknięciu ręką wybranego pachołka zawodnik przemieszcza się dalej krokiem obronnym do przeciwległego pachołka, (gdy zawodnik wybrał C następnym punktem jest D) i po dotknięciu ręką poruszając się dalej tak samo i wraca do pachołka B; po dotknięciu pachołka B zmienia formę ruchu i poruszając się tyłem wraca do pachołka A.. Dokładność pomiaru 0, 05 sek.

Close Menu