REKRUTACJA 2021/2022 SPMS

Regulamin rekrutacji do klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

4. Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. Poz. 610).

§ 1

Informacje ogólne

1. Organ prowadzący szkołę ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły zasady procedury kwalifikacyjnej obowiązujące w danym roku szkolnym oraz terminy i podaje je do publicznej wiadomości przez poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz podanie informacji na zebraniach rekrutacyjnych.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów i klas kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powołana przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zadaniem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym;

2) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie prób sprawności fizycznej;

3) weryfikacja złożonych dokumentów, co do spełniania przez kandydatów kryteriów;

4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;

5) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie list kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

6) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

4. W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie planowane jest utworzenie klas czwartych o specjalnościach:

1) piłka nożna

2) pływanie

§ 2

Warunki i kryteria przyjęć

1. O przyjęcie do oddziałów Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego NOBILITO w Częstochowie o specjalnościach: piłka nożna chłopców mogą ubiegać się absolwenci klas III, IV, V, VI, VII szkoły podstawowej, którzy posiadają:

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych (jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej).

2) podanie rodziców / prawnych opiekunów do uczęszczania kandydata do szkoły oraz

3) zaliczoną próbę sprawności fizycznej.

2. Podczas przyjmowania do szkoły uwzględnia się przede wszystkim umiejętności i predyspozycje sportowe. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki edukacyjne.

3. O przyjęciu do szkoły podstawowej decydują następujące kryteria:

1) wyniki próby sprawności fizycznej, a w dalszym postępowaniu,

2) szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie promocyjnym.

4. Kandydaci z oceną naganną zachowania nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Listy kandydatów, którzy przystąpili do prób sprawności fizycznej, kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierają numery przydzielone poszczególnym kandydatom podczas rejestracji do testów sprawnościowych.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

7. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:

1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych,

2) z wyższą oceną zachowania.

8. Możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku szkolnego poza głównym okresem rekrutacji – w miarę posiadanych miejsc.

§ 3

Terminy rekrutacji i dokumenty

1. Zgłoszenie kandydata na testy sprawnościowe dokonywane jest drogą elektroniczną na adres sekretariat@sms-nobilito.pl lub telefoniczną 602 539 902 składanie dokumentów podczas testów sprawnościowych.

2. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

1) podanie o przyjęcie,

2) oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna na udział w testach sprawności fizycznej,

3) ważne w dniu przeprowadzania testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie lekarskie.

  • Zgoda rodziców na testy do SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz
  • Wniosek o przyjęcie do SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – pobierz
  • Umowa o nauczania i kształcenie w SPMS „NOBILITO” w Częstochowie – piłka nożna – pobierz
  • Umowa o nauczania i kształcenie w SPMS „NOBILITO” w Częstochowie- pływanie – pobierz

Brak ww. dokumentów skutkuje niedopuszczeniem do testów sprawności fizycznej.

3. Składanie dokumentów wymienionych w ust. 2- w dniu testów sprawnościowych.

4. Termin testów sprawnościowych: 06.06.2021r.

Piłka nożna chłopców od klasy IV do klasy VIII w roku szkolnym 2021/2022

Termin Obiekt
6.06.2021 niedziela

godz. 15.30 rejestracja zawodników

godz. 16.00-17.30 testy sprawnościowe


Boisko Skry Częstochowa,
ul. Loretańska 20

 

Maksymalnie liczba punktów do zdobycia: 20

1) Szybkość 5m/30m; zakres oceny punktowej 1-5.

2) Prowadzenie piłki; zakres oceny punktowej 1-5.

3) Podanie piłki; zakres oceny punktowej 1-5.

4) Gra 4v4 lub 3v3 ; zakres oceny punktowej 1-5.

5. Wyniki z testów sprawnościowych ogłoszone zostaną do 7 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej.

  • od 25 czerwca do 02 lipca 2021 r. Uzupełnienie wniosku przyjęcia do szkoły podstawowej o świadectwo promocyjne oraz orzeczenie lekarskie, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
  • 6 lipca 2021 r. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy numerów kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • do 30 lipca 2021 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci poniższych dokumentów  :

1) oryginał świadectwa promocyjnego;

2) karta zdrowia ucznia;

3) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie).

Powyższe terminy mogą ulec zmianie, ze względu na ograniczenia spowodowane stanem pandemii. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

10. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021 r.

§ 5

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Regulamin rekrutacji zatwierdzono dnia: 26 lutego 2021 r.

Close Menu